1469 header alla sporter

Kungshamnsvallen 2.0

Md bild
Pdf Planlösning (400 KB)

Bakgrund till projektet

Projektidén till Kungshamnsvallen 2.0 har funnits över 10 år och föreningen fyller 100 år 2019 och de vill vi fira med att förverkliga projektet. Föreningens bedriver sin tränings-och tävlingsverksamhet på Kungshamnsvallen. Senast 2013 anlades en ny konstgräsplan och allvädersbanor (friidrottsbanor). Det gör att idrottsanläggningen på Kungshamnsvallen kan nyttjas åretrunt. Kungshamns IF har idag ett nytt 25-årigt arrende-/nyttjanderättsavtal från Sotenäs kommun som äger omklädningsrummen vid Kungshamnsvallen. Idrottslokalerna som är från mitten av 50-talet består idag utav omklädningsrum (hygienutrymmen), förråd, sekretariat där föreningen står för driften av lokalerna. Kungshamns IF äger idag ett eget klubbhus som ligger i anslutning till Kungshamnsvallen. Det befintliga klubbhuset är över 50 år gammalt och består av kansli, förrådsutrymmen samt en liten samlingslokal. Projektet omfattar en nybyggnation av hygienutrymmen (omklädningsrum) och föreningslokaler genom att föreningens nuvarande klubbhus avyttras och blir en del av medfinansieringen av Kungshamsvallen 2.0.

Syfte

Syftet med projektet är att få till stånd en nybyggnation av hygienutrymmen samt nyskapande av en gemensam mötes-och samlingsplats med sociala ytor vid Kungshamnsvallen.

Målsättning

Skapa ändamåls-och tillgänglighetsanpassade idrottslokaler för att kunna bedriva, utveckla och bredda en idrottsföreningens tränings-och tävlingsverksamhet.

Hitta bredare och alternativa nyttjandemöjligheter genom att skapa nya sociala ytor för idrottsföreningens verksamhet som kan nyttjas av flera andra aktörer.

Utveckla en gemensam multifunktionell mötes-och samlingsplats för samverkan mellan den kommunala, privata och ideella sektorn i Kungshamn med omnejd.

Projekt-/åtgärdsbeskrivning

Projektet avser åtgärder för att höja idrottslokalernas standard och omfattar en nybyggnation av hygienutrymmen kan nyttjas av fotboll-, friidrott-och boxningssektionen. Idrottslokalernas hygienutrymmen (omklädningsrum) kommer att kunna nyttjas av omkringliggande skolor, föreningar och av allmänheten då idrottslokalerna ligger i anslutning fotbolls-och bouleplaner, friidrottsanläggning, motions-och elljusspår, vandringsleder, utegym etc. I projektet ingår energieffektiviserings- (byte av uppvärmningssystem) och miljöförbättringsåtgärder kring hantering av avlopp-och avfallshantering. Centralt i projektet är tillgänglighetsanpassning av hygienutrymmen, dörrpassager samt att en hiss kommer att installeras.

De sociala ytorna som avser nytt klubbhus med kansli, mötesrum, tränings-, utbildnings- och samlingslokal kommer att kunna nyttjas av andra idrottsföreningar, intresseorganisationer, kommunens verksamhet eller utav privata aktörer. I samlingslokalen installeras hörselslingor, ramper och parkeringsplatser som åtgärder för att förbättra tillgängligheten för personer med en funktionsnedsättning. De sociala ytorna skapar förutsättningar för en bredare åretrunt användning av sociala aktiviteter med föreningsmöten, kurser, konferenser, träningsläger, filmvisning, sommaraktiviteter, turneringar etc. Det innebär att de sociala ytorna kan användas för egen verksamhet, av andra föreningar, kommunal verksamhet eller privata arrangemang.

Projektet omfattar även att skapa en gemensam samlings-och mötesplats som ska utgöra navet (föreningsnavet) för att skapa långsiktiga och hållbara samarbetsformer mellan den kommunala, privata och ideella sektorn. Syftet är att genom lokal samverkan, utifrån lokala behov, långsiktighet och varaktighet stötta det lokala kultur-och föreningslivet i olika administrativa tjänster och utvecklingsfrågor.

Samarbetspartners

Samverkan från nationella nivåer sker via ansökan om medfinansiering från Riksidrottsförbundets (RF) anläggningsstöd, Svenska Fotbollsförbundets (SFF) anläggningsfond, Jordbruksverket Boverket samt Allmänna arvsfonden.

På regional nivå sker en samverkan och dialog med Bohusländals Fotbollsförbund (BFF) och VSIF/SISU Idrottsutbildarna som ställer sig positiva till projektet. Ansökan om medfinansiering sker via Länsstyrelsen om medel från Jordbruksverket, Thordénstiftelsen, Leader Bohuskust.

Lokalt omfattar samverkan möten med Sotenäs kommun för en dialog om medfinansiering. Dialog sker med förtroendevalda politiker och rådgivande organ (Tillgänglighets-och hälsorådet), samt kommunala tjänstemän på samhällsbyggnads-, kultur- och fritidsförvaltningen. Ansökan om medfinansiering har gjorts till Sotenäs kommun. Samverkan sker även med omkringliggande skolor, idrottsföreningar och intresseorganisationer. Lokalt ska projektet bidra till ökade samordningsmöjligheter, minskade kostnader och ett bredare samt effektivare nyttjande av idrottslokalerna. I projektet sker ett samarbete med olika berörda samhällsaktörer i form av privata företag vilket även bidrar till att olika aktörer samverkar med varandra inför, under och efter projektet.

Kontaktuppgifter

Niklas Mattsson
Ordförande Kungshamns IF
Mobil: 0705–67078
E-postadress: n.mattsson65@telia.com

Anders Henriksson
Kassör, Styrelseledamot Kungshamns IF
Mobil: 0707–820104
E-postadress. anders@bksh.se

Daniel Nordström
Projektledare, Styrelseledamot Kungshamns IF
Mobil: 073–6789695
E-postadress: daniel.m.nordstrom@gmail.com

Md bildspel
Guldsponsorer (klicka på bilden för alla sponsorer)
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub